четвртак, 22. мај 2014.

БИЛТЕН (франц.bulletin ) Може Бити​​: 

Кратак извештај за јавност о нечему важном; извештај, саопштење; 
Назив за разна издања скромнијег обима намењена неком ужем кругу; 
Периодично издање (тисковина) Коју објављује нека установа или службено друштво са подацима и обавештењима о раду.Ученичке организације
Ученичке организације се оснивају у школи у циљу потпунијег васпитања ученика.
Ученичке организације чине:
а) Ученички парламент;
б) Подмладак Црвеног крста.
а) Ученички парламент
У последња два разреда основне школе може да се организује Ученички парламент
ради:  Давања мишљења и предлога стручним органима, Школском одбору, Савету
родитеља и директору о правилима понашања у школи, годишњем програму
рада, школском развојном плану, слободним и ваннаставним активностима,
учешћа на спортским и другим такмичењима и организацији свих
манифестација ученика у школи и ван ње;  Разматрања односа и сарадње ученика и наставника, васпитача или стручног
сарадника;  Обавештавања ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање

 План и програм рада Ученичког парламента

Садржај Динамика
Формирање Ученичког парламента (по два члана из седмог и осмог
разреда) и избор председника
Предлог и усвајање Плана и програма Ученичког парламента
Давање предлога чланова стручног актива за развојно планирање из реда
ученика
Припрема за екскурзије
Кућни ред школе
Септембар
Успех и дисциплина ученика на крају првог класификационог периода
шк.2013/14. године
Које понашање ученика наградити, а које казнити и како
Новембар
Успех и дисциплина ученика на крају првог полугодишта
Разматрање односа и сарадње ученика, наставника, стручног сарадника
Прослава Нове године
Децембар
Прослава Светог Саве Јануар
Уређење паноа професионалне оријентације
Како су нам радиле секције и ученичке организације у претходном
периоду
Шта треба радити да се кућни ред школе више поштује
Фебруар/
Март
Успех и дисциплина ученика на крају другог класификационог периода
Колико смо информисани о упису у средње школе Април
Резултати које смо остварили на такмичењима
Успех и владање ученика на крају школске године
Разматрање односа и сарадње ученика, наставника, стручног сарадника
Мај
Које ученике треба похвалити, а чије понашање санкционисати
Ученик генерације – предлози
Резултати које смо постигли на завршном испиту
Анализа рада Ученичког парламента и предлози програма за следећу
школску годину
Јун
Давање мишљења и предлога о: правилима понашања, мерама
безбедности ученика, школском развојном плану, школском програму,
избору уџбеника, уређивању школског простора, слободним и
ваннаставним активностима, учешћу на такмичењима и организацији
свих манифтација ученика, у школи и ван ње
Обавештавање ученика о питањима од посебног значаја за њихово
школовање и о активностима Ученичког парламента
Током
године


Слободне активности ученика и секције
Слободне активности се организују на принципу добровољности, са циљем да
допринесу развоју личности на образовном, сазнајном, креативном, друштвеном и личном
плану.
Од првог до четвртог разреда слободне активности се организују са свим
ученицима у одељењу, како би се развијала разноврсна интересовања ученика кроз следеће
активности: драмске, литерарне, ликовне, спортске секције и друге активности.

ДРАМСКО-РЕЦИТАТОРСКА СЕКЦИЈА ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ

Циљеви ове секције су развијање комуникационих способности ученика,
подстицање спонтаности и слободе у понашању, у односима са другима, адекватно
коришћење слободног времена, развој креативности, развијање љубави према позоришту,
драми и осталим облицима уметничког казивања и изражавања. Поред ових, драмско- рецитаторска секција има за циљ и усавршавање изражајног читања и рецитовања,
интерпретацију књижевних ликова, слушање рецитовања познатих глумаца, акценатска
вежбања, вежбање интонације, мимике, гестикулације и имитације, читање различитих
текстова по улогама и драматизацију текстова.
Планирано је и организовано гледање и анализирање позоришних представа, као и
посета фестивалу «Нушићеви дани». Припрема ученика за учествовање на такмичењу
рецитатора
1. Представа поводом Дечје недеље и Дана детета –октобра
2. Свети Сава – школска слава
3. Прослава Дана школе
Новогодишњу представу и програм поводом Дана жена реализовати ако буде
могућности.

ХОР
Циљеви и задаци:  Оспособљавање ученика за лепо и заједничко певање ~ оспособљавање ученике за опажање и извођење музике различитог карактера ~ оспособљавање ученика за изражајну интерпретацију и проширивање обима
гласа ~ изражајно певање песама различитог садржаја и карактера ~ упознавање са музичком традицијом и културом свог народа

ЦИЉЕВИ И ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ РАДА САОБРАЋАЈНЕ СЕКЦИЈЕ

 Циљеви организовања и рада саобраћајне секције у основној школи су: прво - омасовљење активности на унапређењу саобраћајне културе и безбедности у саобраћају
свих ученика, наставника и родитеља, оспособљавање чланова секције из виших разреда
за «вршњачку едукацију» у радионицама нижих разреда, и треће - подстицање
афинитета и талента за опредељење ка неком од занимања из области саобраћаја.  Очекивани ефекти квалитетног рада секције су:
1. за ученике узраста од 10 до 12 година – обучени за безбедно понашање и
кретање у саобраћају као бициклисти,
2. за ученике узраста од 13 до 14 година – обучени за безбедно понашање и
кретање у саобраћају као возачи скутера или мотокултиватора.

Екскурзије ученика, посете, излети, настава у природи,
летовања, зимовања, кампови

Циљ је савлађивање и усвајање дела наставног програма непосредним упознавањем
појава и односа у природној и друштвеној средини, упознавање културног наслеђа и
привредних достигнућа која су у вези са делатношћу школе, као и рекреативно- здравствени опоравак ученика

Друштвено – користан рад

Друштвено-користан рад се организује више пута у току године у трајању од 1 до 3
дана, односно од 5 до 15 часова годишње. Свако одељење радиће послове сразмерно
узрасним могућностима.

Друштвено-користан рад обухватиће следеће активности:

Свакодневно
одржавање чистоће у
учионицама

Неговање цвећа у
школи и школском
дворишту

Акције уређења
школског дворишта и
насеља

Дежурство у школи Током године Ученици, наставници Књига дежурства
наставника и ученика
Сакупљање
секундарних сировина 

Акције солидарности
„Друг другу“ Током године 

МЗ („Очистимо
Смедерево“)Нема коментара:

Постави коментар